aiki_kanji

Aiki Budokai  of Boston
Aoi Koyamakan DojoCurriculum outline for Shoden Mokuroku (first scroll) of Tenshin Shintai Ryu

Taijutsu
Kihon
Reiho
Kote Waza- 6
Ashi Sabaki- 5
Ukemi- 5
Atemi Ho
Uke Waza
Tori Waza- 7
Tandoku Renshu/Kiko
Kata
Bogyo- 36
Take Dori
Henka
Bogyo Waza Henka
Kote Waza Henka

Buki
Kenjutsu
Reiho
Sashi Kata
Tenouchi
Kamae
Kiri Waza
Uke Waza
Uke Renshu
Kumitachi- 10
Juho no Batto- 10
Batto Kata- 10
Sanbon Me- 5
Katate Shizen Renshu- 10
Nage-ho- 5
Oyo
Kodachijutsu
Reiho
Sashi Kata
Tenouchi
Kamae
Kiri Waza
Uke Waza
Uke Renshu
Kumitachi- 10 (5 Ken; 5 Kodachi)
Oyo
Ryotojutsu
Reiho
Sashi Kata
Tenouchi
Kamae
Kiri
Uke
Kumitachi- 5
Oyo
Tantojutsu
Reiho
Sashi Kata
Tenouchi
Kamae
Kiri
Uke
Uke Renshu
Kata- 7

Oyo
Yubibojutsu
Reiho
Sashi Kata
Tenouchi
Ate
Uke
Kata- 7
Henka
Jojutsu
Reiho
Tenouchi
Kamae
Uchi Waza
Uke/Dome Waza
Sotai Renshu no Kumijo- 5
Sotai Renshu- 36
Kumijo- 3
Kata- 1
Oyo
Sojutsu
Reiho
Tenouchi
Kamae
Tsuki Waza
Uke/Dome Waza
Kumikata- 10
(5 Ken; 5 Yari)
Oyo
Bojutsu
Reiho
Tenouchi
Kamae
Uchi Waza
Uke/Dome Waza
Kumikata- 5

Oyo
Naginatajutsu
Reiho
Tenouchi
Kamae
Kiri Waza
Uke/Dome Waza
Kumikata- 
5
Oyo
Hanbojutsu
Reiho
Tenouchi
Kamae
Ate Waza
Uke Waza
Kata- 10

Henka
Shurikenjutsu
Reiho
Sashi Kata
Tenouchi
Kamae
Ate Waza

Nage-ho
Kata- 5
Nodachijutsu
Reiho
Tenouchi
Kamae
Kiri Waza
Uke Waza
Batto
Kata- 10 (5 Nodachi; 5 Naginata)
Oyo
Tanjojutsu
Reiho
Tenouchi
Uchi Waza
Kata- 12

Kenkojutsu
Kihon
Reiho
Gakusetsu
Genri
Keiraku

Kata
Taiso no Kata
Amma no Kata
Honesei no Kata
Waza
Kampojutsu
Harijutsu
Hijoji Tetsuda


Visitors are welcome, by appointment, as are beginners and guests.  To schedule 
an interview, please E-mail or call us 617.501.3446.


HOME | School | Dojo | Schedule | FAQ | Instructor | Arts | CURRICULUM | HistoryResources
Dictionary | Handbook | Media | Links | Blog | Contact


katabami_kamon

Copyright © Aiki Budokai/Aoi Koyamakan